Systemic Consensing – Warszawa – 3-4.10.2020

:: Chcesz doświadczyć większej współodpowiedzialności w swoim zespole?
:: Zależy Ci na większej partycypacji i wyższym poziomie uwzględniania się?
:: Jesteś ciekawy/a metody, w jaki sposób podejmować grupowe decyzje z większą łatwością i skutecznością?

Zapraszamy na warsztaty dotyczące wyłaniania najbardziej akceptowalnych, kreatywnych i zrównoważonych rozwiązań w zespołach lub grupach

Ten 2-dniowy warsztat o SYSTEMIC CONSENSING czyli o grupowym podejmowaniu decyzji przez uwzględnienie różnorodności i sprzeciwu jest dla osób, które chcą rozstać się z tym „niesmakiem”, jaki miewamy po grupowym procesie podejmowania decyzji.

Kilka słów o szkoleniu od trenerki Adelheid Schmidt:

Systemowe uzgadnianie, znane również jako zasada SK, jest techniką stosowaną do moderowania grupowego podejmowania decyzji. Grupa opracowuje wiele sugestii rozwiązań w moderowanym procesie, a następnie wybiera te, które są najbliższe konsensusowi, a tym samym pogodzeniu interesów. To wybrane rozwiązanie jest opcją, która powoduje najmniejszy opór, najniższy potencjał konfliktu, a tym samym najwyższą akceptację w grupie. Jednocześnie spośród wymienionych propozycji osiąga ono możliwie najlepszą równowagę interesów między uczestnikami. Proces ten wzmacnia także kreatywność, odpowiedzialność za siebie i wzajemne słuchanie.

Moderując grupy – w firmach, stowarzyszeniach, rodzinach, na seminariach – lubię korzystać z metody Systemic Consensing. W związku z tym wspieram uczestników, aby przez różne doceniające techniki podejmowali decyzje bez walk i kłótni. Ci, którzy próbują zrozumieć innych członków grupy i próbują tworzyć rozwiązania uwzględniające nie tylko ich własne interesy, ale także interesy innych, zmniejszają prawdopodobieństwo odrzucenia ich potrzeb. Często skutkuje to budowaniem lepszego kontaktem między sobą. Zwiększa się także kompetencja grup w zakresie rozwiązywania problemów.” Adelheid Schmidt, trenerka procesu NVC i Systemic Consensing.

Specyfika podejścia Systemic Consensing

W tym podejściu nie ma głosowania większością głosów. Co to znaczy? Czasami propozycja mniejszości zostanie zaakceptowana jako rozwiązanie i odbywa się to za zgodą większości.

Systemic Consensing nie wymaga zgody, potwierdzenia ani nawet preferencji. Decyzję podejmuje się wybierając propozycję z najmniejszymi zastrzeżeniami. Najniższy poziom sprzeciwu – oporu – skutkuje najwyższą akceptacją i trwałością decyzji.

Dla kogo:

Dla Ciebie, jeśli masz do czynienia z zespołami / grupami / klasami / rodzinami / społecznościami.

Warsztat będzie miał szczególne dla Ciebie znaczenie

… jeśli chcesz dochodzić do decyzji, która przejawia największe prawdopodobieństwo bycia wspólną dla wszystkich członków grupy
… jeśli chcesz mieć poczucie bycia „razem” po głosowaniu
… jeśli chcesz stworzyć klimat, w którym opracowuje się trwałe i uwzględniające wszystkie strony rozwiązania
… jeśli nie chcesz podążać za najgłośniejszymi / najsilniejszymi / najszybszymi z grupy
… jeśli szukasz skutecznych narzędzi do podejmowania trwałych i uwzględniających różnorodność decyzji
… jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu doświadczania i praktykowania w naszym życiu demokratycznych wartości

Cele warsztatowe:
:: Doświadczysz i przećwiczysz doceniający sposób moderowania grup przy podejmowaniu decyzji.
:: Nauczysz się moderować tak zwaną „szybką” ścieżką w SC.
:: Poznasz „intensywną” ścieżkę w SC w ważnych i kompleksowych tematach.
:: Po tych 2 dniach będziesz mógł zacząć moderować własne grupy za pomocą SC.

Zawartość merytoryczna warsztatu:
:: Kontekst grupowego podejmowania decyzji
:: Narzędzia i praktyka „Szybkiej ścieżki SC”
:: Narzędzia i doświadczenie „Intensywnej ścieżki SC”

Trenerka – Adelheid Schmidt o sobie:

Adelheid Schmidt, trenerka SC

„Kocham moją pracę. I kocham ludzi. W swojej pracy łączę serce i mózg. I aktywuję to samo u moich Klientów oraz towarzyszę my w tym procesie, będąc wdzięczna za intensywne chwile wglądów, zrozumienia i rozwoju.
Rozwijałem swój „mózg” w szkole, na studiach muzycznych i psychologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem psychologii pracy i organizacji), pracując jako menedżer w średniej firmie, podczas różnych szkoleń, aby zostać między innymi trenerką komunikacji, coachem oraz wingwave coachem, konsultantką zarządzania stresem, terapeutką traumy.
Moje „serce” wzrosło przede wszystkim w atmosferze bezpieczeństwa mojej rodziny, dzięki trójce moich dzieci, przyjaciołom i spotkaniu 15 lat temu z procesem NVC stworzonym przez Marshalla B. Rosenberga. W tym momencie zdałam sobie sprawę z mojego wewnętrznego nastawienia. Od tego czasu pracuję aktywnie i regularnie nad własnym rozwojem i sposobami przekazywania tej wiedzy przez seminaria i sesje coachingowe i wszystko to robię z wielką radością.
Dzięki mojej zdolności do pogodzenia „serca” i „mózgu” Klient(ka) zyskuje kompetentnego, neutralnego partnera do dialogu. Jest traktowany(a) poważnie, zyskuje nowe perspektywy radzenia sobie w trudnych sytuacjach i nabiera jasności co do swojego kolejnego kroku.

Moje wykształcenie zawodowe to: certyfikowany psycholog (1987), trener NVC, mediator i moderator (2006), coach NVC (2010), coach wingwave (2011), moderator Systemic Consensing (2013), terapeuta traumy (2018).
Moje doświadczenie zawodowe: do 2002 pracowałam jako menedżer w średniej wielkości firmie, od 2004 r. działam jako freelancer (konsultantka, trenerka, coach, terapeutka) z własną praktyką psychologiczną w Ulm w Niemczech od 2012 r.
Moim głównym zainteresowaniem jest NVC i Systemic Consensing.”

Więcej: https://www.schmidt-consult.org

Termin: 3-4 października 2020 r. (sobota-niedziela, 9–18)

Miejsce: Warszawa

Język: Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

Rozmowa z Adelheid Schmidt nagrana w grudniu 2019.

Ile to kosztuje?

Mamy nietypowe i odmienne podejście do pieniędzy. Spędź prosimy kilka chwil na zapoznanie się z naszymi opcjami.

Wyzwanie polega na tym, aby wystarczająco jasno wyjaśnić, o jaki wkład prosimy, ponieważ chcemy przez to uzyskać 4 rzeczy naraz. Chcemy:

 • aby warsztat się odbył i abyśmy my jak i wszyscy chętni uczestnicy mogli się uczyć
 • aby warsztat był dostępny niezależnie od zasobów finansowych uczestników
 • aby zadbać o zrównoważony rozwój trenera i organizatorów
 • sprawić aby było Ci łatwo podjąć decyzję, ile chcesz i jaki możesz wnieść wkład

OPCJE:

a) Jeśli potrzebujesz przede wszystkim łatwości, wybierz jedną z poniższych dwóch kwot:

800 PLN / 185 EUR – jeśli zarejestrujesz się do 30 czerwca 2020 r. tzw. early bird.

980 PLN / 230 EUR – jeśli zarejestrujesz się po 30 czerwca 2020 r. tzw. standard.

b) Jeśli uczestniczysz w imieniu firmy, dla której pracujesz oraz ona pokrywa koszty i będziesz korzystać z tych narzędzi w biznesie, prosimy o wniesienie wkładu w wysokości 1500 PLN / 345 EUR.

c) Jeśli masz ochotę zająć się tematem przepływu pieniędzy w szerszej perspektywie, wybierz kwotę z naszej przesuwnej skali, zapoznawszy się z poniższymi informacjami:

Potrzebujemy zebrać 20 100 PLN (4 674 EUR), aby wydarzenie mogło się odbyć przy uwzględnieniu wszystkich kosztów zewnętrznych (zakwaterowanie, transport, wyżywienie i minimalne wynagrodzenie trenerki, na które się zgodziła, aby wydarzenie miało szanse się odbyć, nawet przy mniejszej liczebnie grupie oraz podstawowe koszty organizatora jak i koszty materiałów i sali szkoleniowej).

Potrzebujemy zebrać 86 500 PLN (9 441 EUR) PLN, aby pokryć wszystkie koszty zewnętrzne warsztatu (jak powyżej), jednak z wynagrodzeniem trenerki i organizatorów pozwalającym na zaspokojenie ich potrzeb materialnych uwzględniających 7 miesięcy pracy przy organizacji wydarzenia.

Zapraszamy zatem do podjęcia decyzji, ile chcesz i możesz wnieść, korzystając z przesuwanej skali od 345 – 1500 PLN do 80 – 345 EUR i postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 • jeśli masz stabilność wynagrodzenia i poczucie bezpieczeństwa w swojej sytuacji finansowej i chcesz wesprzeć wydarzenie lub osoby o mniejszych zasobach,prosimy wybierz kwotę od 980 – 1500 PLN / 230 – 345 EUR
 • jeśli jesteś aktualnie w sytuacji wyzwania z zasobami finansowymi, wybierz kwotę od 345 – 450 PLN / 80 – 105 EUR lub skontaktuj się z nami, aby znaleźć opcję, która działa dla nas wszystkich (np. raty, wsparcie organizatora przed i w czasie szkolenia).

Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji, prosimy o wpłatę tytułem zadatku kwoty 300 zł / 72 euro w ciągu 7 dni roboczych. Zadatek jest gwarancją rezerwacji miejsca. Zadatek jest zwrotny jedynie w przypadku znalezienia innej osoby na swoje miejsce lub w sytuacji anulowania szkolenia przez organizatorów. Wpłata całości zadeklarowanej sumy pomniejszona o wpłacony zadatek powinna zostać uregulowana do 30 czerwca 2020 w przypadku Early Bird lub do 4 września 2020 w przypadku standard. W przypadku anulowania uczestnictwa zwrot tej sumy może nastąpić maksymalnie do 4 września 2020. Po tej dacie wpłata nie jest zwracana. W przypadkach wyjątkowych prosimy o kontakt.

Konto do wpłaty:
Magdalena Sendor Szkolenia Coaching
60 1140 2004 0000 3902 7583 9197 (Mbank)

Dziękujemy za zapoznanie się i chęć zrozumienia naszej podejścia do pieniędzy!

Kontakt:

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące rejestracji, finansów czy zawartości merytorycznej szkolenia.
magdalena.sendor@strefaporozumienia.pl / 698 68 41 51

FORMULARZ REJESTRACYJNY


ENGLISH VERSION

Do you want to experience more co-responsibility in your team?
Do you want more inclusion and participation?
Are you curious about the method how to take group decisions with more ease and efficiency? 

We invite you to the workshop about how to find the most acceptable, creative and sustainable solutions in teams or groups

SYSTEMIC CONSENSING

a 2-days workshop for people wanting
to get rid of the “bad taste” after decision-making process in groups

A few words from the trainer – Adelheid Schmidt:

“Systemic Consensing, also known as the SK Principle, is a technique used to moderate group decision making. A group develops many suggestions in this moderated process and then selects those who come closest to consensus and thus to the reconciliation of interests. This is the suggestion that produces the slightest rejection, the lowest potential for conflict and thus the highest acceptance in the group. At the same time, among the proposals mentioned, it is also the one that achieves the best possible balance of interests among the participants. The process reinforces also creativity, self-responsibility and reciprocal listening.

When moderating groups – in companies, associations, households, seminars – I like to use the method of systemic consensing. Thereby, I support the participants to use a different appreciating way to find decisions without fights and arguments. The ones who try to understand the other group members and try to create solutions that consider not just their own interests but the interests of the others, too, are likely to get less rejection. Often, this results in an improved connection to each other. Also the competence in the groups to solve problems increases.” Adelheid Schmidt, trainer for Nonviolent Communication and for Systemic Consensing

Specificity:

 • there is no majority voting. What does it mean? Sometimes the minority’s proposal will be accepted as a solution and it is within the consent of the majority. 
 • Systemic Consensing does not require agreement, affirmation or even preference. A decision is found by choosing the proposal with the least objections. The lowest level of objection — resistance — results into the highest acceptance and sustainability.

For whom:

For you, if you are dealing with teams/ groups/ classes/ families/ communities

The training is of special interest for:
For you,
… if you want to find decisions that are most likely to be shared by all members of the group
… if you want to feel “together” after voting
… if you want to create a climate that sustainable solutions can be developed
… if you don’t want to have to follow the loudest / strongest / fastest of the group
… if you are searching for effective tools for sustainable decisions
… if you are unsatisfied by the way we live our democratic values

What are the objectives?

 • Experience and practice an appreciating way of how to moderate groups while finding decisions. 
 • Learn how to moderate the so called „fast”way of Systemic Consensing. 
 • Experience the intensive way of Systemic Consensing for decisions in important topics.
 • After these 2 days you will be able to start moderating your own groups with Systemic Consensing.

What is the content?

 • Background of majority decisions in groups
 • Technical input and training of “Fast Systemic Consensing”
 • Technical input and experiencing “Intensive Systemic Consensing”

The trainer – Adelheid Schmidt

Adelheid Schmidt, SC trainer

I love my job. And I love people. In my work I bring my heart and brain together. And I activate the same in my clients. I accompany my client in this process and I am grateful for the intensive momejnts of clarification, understanding and development.
I have developed my „brain” in school, during music and psychology studies (with a focus on work and organizational psychology), while working as a manager in a medium-sized company, during my various training courses to become a communication trainer, coach, wingwave coach, stress management consultant, trauma therapist, among others.
My „heart” grew above all in the security of my family, through my 3 children, my friends and through the encounter already 15 year ago with NVC process created by Marshall B. Rosenberg. At that moment I started to become aware of my inner attitude. Since then I have been working actively and regularly on my own growth and ways to pass this knowledge through my seminars and coaching sessions and all that with full of joy.
Through my ability to reconcile „heart” and „brain” equally, my client gets a competent, neutral dialogue partner. She/he is taken seriously, gets new perspectives for dealing with difficult situations and is clear again for her/his further approach.

My professional education is: certified psychologist (1987), NVC trainer, mediator and moderator (2006), NVC coach (2010), wingwave coach (2011), moderator for Systemic Consensing (2013), trauma therapist (2018).
My working experience is: manager in a medium-sized company until 2002 and since 2004 as freelancer (consultant, trainer, coach, therapist), with own psychological praxis in Ulm, Germany since 2012.
My main focus is NVC and Systemic Consensing.”

More about: https://www.schmidt-consult.org

When: 3-4th October 2020 (Saturday-Sunday, 9-18)

Where: Warsaw

Language: The workshop will be conducted in English with a translation into Polish.

Price: 

How much does it cost?

We have an unusual and different approach to money. Please take a moment and read our options. Thank you!

It is a challenge to find out how to ask for contributions, because we want 4 things at once:

 •     to make the workshop happen so that we and all participants can learn
 •     to make the workshop available regardless of your financial resources
 •     to take care about sustainability of the trainer and organizers
 •     to make it easy for you to decide how much you want to and are able to contribute

THREE OPTIONS:

a) Please choose one of these amounts, if you need ease.

 800 PLN / 185 EUR – if you register by the end of 30th June 2020 – Early Bird
 980 PLN / 230 EUR – if you register after 30th June 2020       

b) If you are participating on behalf of a company which covers your cost and you will use these tools in business, we ask you to contribute 1500 PLN / 345 EUR 

c) If you want to deal with money within larger perspective, please choose within our sliding scale and choose among different amounts after reading the following:

 • We need to collect 20 100 PLN (4 674 EUR) to make this event happen with all external costs covered (room, board, transport and minimal wage for the trainer who agreed upon to make this event happens even with small group and parto of organizers’ costs nad materials, conference rooms).
 • We need to collect 86 500 PLN (9 441 EUR) PLN to cover all external costs of the workshop and to take care of material needs of the trainer and organizers that it includes 7 months of work on that event.

So, we invite you to decide how much you are willing and able to contribute by using the sliding scale of 345 – 1500  PLN / 80 – 345 EUR and following the guidelines below:

 • if you have stability in salary, savings and security in your financial situation,
  and you want to support the event to happen
  or people with less resources
  please choose an amount starting from 980 – 1500 PLN / 230 – 345 EUR 
 • if you struggle with financial resources,
  please choose an amount starting from 345 – 450 PLN / 80 – 105 EUR or contact us to find an option that works for all of us (e.g. installments, support before or during workshop).
 • Contact: magdalena.sendor@strefaporozumienia.pl / +48 698 68 41 51
 • Please contact us if you have any questions or doubts concerning registration, contributions or workshop content.

After receiving confirmation of registration, please pay a deposit of 300 PLN / 72 EUR within 7 business days. The payment guarantees the participation booking. The deposit is non-refundable unless another person is found instead or the organizers cancel the training. The payment of the total declared sum minus the deposit should be paid by June 30th, 2020 in the case of Early Bird or by September 4th, 2020 in the case of standard price. If the participant wants to cancel, reimbursement may take place up to September 4th, 2020. After this date the payment will not be refunded. In exceptional cases, please contact us.

The bank account:
Magdalena Sendor Szkolenia Coaching
PL60 1140 2004 0000 3902 7583 9197 (Mbank)
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK