NASZA PRACA

POLEGA NA:

 • tworzeniu przestrzeni bez przekonywania i oskarżania się
 • zrozumieniu tego, co dla Ciebie ważne
 • zaciekawieniu się tym, co istotne dla drugiej strony
 • szukaniu tego, co Was łączy
 • dążeniu do wspólnego rozwiązania, które pasuje obu stronom
 • przejściu od myślenia o konflikcie do prób rozwiązania dylematu

DZIĘKI TEMU OTRZYMASZ:

 • wsparcie, bo bycie w konflikcie nie jest lekkie
 • poczucie spokoju zamiast trwania w napięciu
 • nowe kreatywne rozwiązania na stare problemy
 • zdobycie większej wiedzy o sobie i drugiej stronie
 • umiejętność asertywnego przedstawiania swoich potrzeb bez oskarżania drugiej strony
 • relację zbudowaną na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu
„NVC może być skutecznie stosowane na wszystkich poziomach komunikacji i w różnych sytuacjach: intymne relacje, rodziny, szkoły, organizacje i instytucje, terapia i doradztwo, negocjacje dyplomatyczne i biznesowe, spory i konflikty dowolnego rodzaju.” Marshall B. Rosenberg fot. Tomasz Chudy

DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM KORZYSTAJĄC Z:

PROCES POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY
potrzeby w centrum uwagi

Idea
Porozumienie bez Przemocy (PbP; ang. Nonviolent Communication) jest zarówno praktycznym narzędziem jaki i filozofią życia, które lepiej zrozumieć swoje emocje i potrzeby i dzięki głębszemu kontaktowi z samym sobą, być bardziej otwartym na dialog z innymi. PbP oferuje model, który pomaga zrozumieć, dlaczego ludzie robią to, co robią: każda jednostka ma podstawowe, uniwersalne potrzeby, co oznacza, że dotyczą i są rozumiane przez każdego człowieka. Sednem PbP jest odpowiedzialność za swoje uczucia i potrzeby z jednoczesnym rozwijaniem empatii dla drugiego człowieka.

Twórca
Marshall B. Rosenberg (1934-2015) był amerykańskim doktorem psychologii, który pod koniec lat 60-tych po latach poszukiwań opracował zarys modelu komunikacji opartej na empatii dla siebie i dla innych i rozwijał go do końca swojego życia. Stworzył międzynarodową organizację promującą budowanie dialogu dzięki PbP – CNVC.org.

Zastosowanie

 • komunikacji intrapersonalna
 • komunikacji interpersonalna
 • przyjmowanie i oferowanie informacja zwrotnej
 • rozwiązywanie konfliktów
 • rozwijanie samoświadomości własnej emocjonalności
 • transformacja przekonań

Poszerzenie o NVC w artykule Socjokracja i Porozumienie bez Przemocy.


COACHING OPARTY NA POTRZEBACH
głębokie słuchanie na drodze do celu

Idea
W najprostszych słowach proces coachingu jest wsparciem drugiej osoby, aby “przeszła” z punktu A, w którym jest, do punktu B, w którym chce być. W coachingu opartym  na potrzebach (ang. Needs-Based Coaching) używa się do tego zarówno narzędzia PbP (patrz wyżej) jak i narzędzia, ćwiczenia, pytania używane w klasycznym coachingu. Klient wybiera swój cel, a coach swoją uważnością, umiejętnością zadawania odpowiednich, czasami trudnych pytań wspiera go w dotarciu do tego celu lub jego zmiany, gdy w trakcie podróży cel okaże się być już nieadekwatny. W tym podejściu coachingowym cele i wyniki są istotne na równi z głębią słuchania siebie, swoich potrzeb, emocji.

Zastosowanie

 • trudność w podjęciu decyzji
 • planowanie zmiany
 • podniesienie motywacji
 • przechodzenie zmiany nie z własnej woli
 • wzmocnienie danej umiejętności czy nawyków

FACYLITACJA UWSPÓLNIAJĄCA
grupowe podejmowanie decyzji przez uwspólnianie różnych perspektyw

Idea
Convergent Facilitation (ang. Convergent Facilitation) to proces podejmowania grupowych decyzji, którego celem jest wypracowanie decyzji, którą będą popierać wszyscy zainteresowani. Kluczową częścią procesu jest włączanie odmiennych opinii i sprzeciwu. To one niosą informacje o tym, co jest ważne lub czego brakuje w proponowanym rozwiązaniu, jakie potrzeby pozostają niezaspokojone. Dzięki temu, dowiadujemy się w jakim kierunku modyfikować rozwiązania, tak aby działały dla wszystkich.

Twórczyni
Miki Kashtan – od kiedy poznała Porozumienie bez Przemocy dąży do spełnienia wizji świata, który działa dla wszystkich. Dzieli się tą wizją i jej praktycznymi zastosowaniami z liderami i aktywistami dążącymi do zmiany społecznej.

Zastosowanie

Grupowe decyzje, szczególnie gdy:

 • decyzja ma długofalowe konsekwencje
 • istnieją rozbieżne stanowiska w grupie
 • potrzebne są kreatywne rozwiązania
 • istnieje konflikt w grupie

SYSTEMIC CONSENSING
grupowe decyzje przez uwzględnienie różnorodności i sprzeciwu

Idea
Proces podejmowania grupowej decyzji wykorzystywany w Systemic Consensing nie wymaga wyrażenia zgody, potwierdzenia ani nawet preferencji. Decyzję osiąga się poprzez wybór wniosku z najmniejszym sprzeciwem. Najniższy poziom zastrzeżeń/ oporu – skutkuje najwyższą akceptacją. Jest to również szybszy sposób niż dochodzenia do porozumienia przez konsensus, ponieważ nie wymaga dostosowania preferencji, lecz dostosowania tolerancji.

Twórca
Powstała w 2005 dzięki Erichowi Visotschnigowi, głównie w wyniku doświadczeń i frustracji w ramach współprowadzenia szkoły z innymi rodzicami.

Zastosowanie 

 • proste, codzienne decyzje w zespole
 • decyzje o potencjalnie konfliktogennym tle
 • decyzje w środowisku, w którym istnieje duża różnorodność więc potrzebna jest kreatywność

MEDIACJE WG POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY
szukanie rozwiązań w oparciu o wzajemne usłyszenie się

Idea
Model tych mediacji bazuje na założeniach Porozumienia bez Przemocy (patrz wyżej) i dąży po pierwsze do stworzenia odpowiednich warunków do tego, aby każda ze stron chciała wyrazić się, jak i posłuchać drugiej strony. Ważnym elementem takich mediacji jest uznanie, że każda emocja jest informacją o ważnej potrzebie.

Mediacje rozpoczynają się od premediacji – czyli indywidualnych spotkań mediatora z każdą ze stron. Premediacje to czas kiedy strona może opowiedzieć o sytuacji i doświadczyć empatii. Gdy strony są na to gotowe, odbywa się mediacja, podczas której mediator słucha naprzemiennie i z uważnością każdej ze stron, pomagając im we wzajemnym usłyszeniu się i zrozumieniu.  Kiedy strony są na to gotowe, mediator wspiera je w znalezieniu rozwiązań, obejmujących ich wyrażone potrzeby.

Zastosowanie

 • konflikty dwustronne
 • konflikty grupowe

KRĘGI NAPRAWCZE
proces rozwiązywania konfliktów w społecznościach

Idea
Kręgi Naprawcze (ang. Restorative Circles) to proces, którego celem jest wspieranie osób w konflikcie. Łączą ideę sprawiedliwości naprawczej z Porozumieniem Bez Przemocy. Do kręgu siadają osoby bezpośrednio zaangażowane w konflikt oraz szersza społeczność po to, żeby prowadzić dialog i wypracować rozwiązania, które naprawią wyrządzoną szkodę i przywrócą relację między stronami. Spotkanie jest prowadzone przez członka społeczności, a udział w nim jest dobrowolny.

Twórca
Dominic Barter – jest pionierem w dziedzinie sprawiedliwości naprawczej, od ponad 20 lat rozwija empatyczne podejście do konfliktów, które promuje dialog i partnerstwo.
http://www.restorativecircles.org

Zastosowanie

 • rozwiązywanie konfliktów w społecznościach, organizacjach, rodzinach

SOCJOKRACJA
narzędzie do samoorganizacji zespołów

Idea
Socjokracja tworzy ramy, które pomagają grupom efektywnie współpracować i samo-organizować się. Pozwala ona zespołom na podejmowanie własnych decyzji, dając im autonomię w zakresie ich obszaru działania i tworząc strukturę do przepływu informacji. Decyzje podejmowane są przez konsent (ang. consent), co oznacza, że propozycja jest zatwierdzana przy braku sprzeciwu. Dzięki temu żaden głos w kręgu nie może zostać pominięty. W przypadku sprzeciwu krąg stara się zrozumieć jego istotę i zmienić propozycję tak, aby uwzględniała wkład/mądrość wnoszony przez sprzeciw (czyli zintegrować sprzeciw).

Twórca
Gerard Endenburg (ur. 1933), holenderski inżynier zaproponował socjokrację w latach 80-tych i nadal ją rozwija.

Zastosowanie

 • grupowe podejmowanie decyzji
 • organizacja pracy w samo- zarządzających się, płaskich zespołach
 • wybory przedstawiciela przez selekcję

Poszerzenie o socjokracji w artykule Socjokracja i Porozumienie bez Przemocy.


EKONOMIA DARU
dzielenie zasobów tak, by płynęły z miejsc, gdzie są dostępne do miejsc, gdzie są potrzebne

Idea
Ekonomia daru (ang. Gift Economy) to proces dzielenia się pieniędzmi, zasobami materialnymi i usługami we współzależności. Ktoś oferuje coś z serca, a ktoś inny przyjmuje to z sercem. Ktoś mówi, czego potrzebuje, a ktoś inny chce odpowiedzieć na tę potrzebę w ramach swojej gotowości i możliwości. Zasoby, w płyną tam, gdzie są potrzebne, żeby czyjeś potrzeby zostały zaspokojone. Dzięki ekonomii daru odchodzimy od płacenia, wymiany czy zasługiwania.

Zastosowanie

 • dzielenie się zasobami zgromadzonymi w społecznościach lub w ramach projektów
 • zbieranie zasobów w społecznościach lub w ramach projektów.

Jeśli chcesz podjąć współpracę z nami napisz do nas na kontakt@strefaporozumienia.pl.